Raporti Vjetor 2021 – Përmbledhje Ekzekutive

Raporti Vjetor 2021 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2022 – Përmbledhje Ekzekutive