Model i faturës për arkëtim

Model i faturës për arkëtim në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Financave nr.19 datë 20.05.2010, nr. prot. 5808 date 20.05.2010, “Për perdorimin e Faturës për arkëtim”.