Mbi praktikat më të mira për dorëzimin e provave me karakter ekonomik dhe mbledhjen e të dhënave, në rastet që kanë të bëjnë me zbatimin e 4 dhe 9 të Ligjit Nr.9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar si dhe në rastet e përqendrimeve

Udhëzues “Mbi praktikat më të mira për dorëzimin e provave me karakter ekonomik dhe mbledhjen e të dhënave, në rastet që kanë të bëjnë me zbatimin e 4 dhe 9 të Ligjit Nr.9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar si dhe në rastet e përqendrimeve”
Download
12 Mars, 2021

Për fuqizimin e Autoritetit të Konkurrencës për të qenë sa më i efektshëm në zbatueshmërinë e Ligjit 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar dhe për të siguruar funksionimin e duhur të tregut

Udhëzues “Për fuqizimin e Autoritetit të Konkurrencës për të qenë sa më i efektshëm në zbatueshmërinë e Ligjit 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar dhe për të siguruar funksionimin e duhur të tregut”
Download
30 Qershor, 2020

Mbi Konfidencialitetin dhe Aksesin në Dosje

Udhëzues “Mbi Konfidencialitetin dhe Aksesin në Dosje”
Download
15 Maj, 2020

Mbi konkurrencën në tregjet e rrjeteve dhe shërbimeve për komunikimet elektronike

Udhëzues nr. 5, datë 18.03.2020 “Mbi konkurrencën në tregjet e rrjeteve dhe shërbimeve për komunikimet elektronike”
Download
18 Mars, 2020

Për praktikat më të mira për kryerjen e procedurave në lidhje me zbatimin e nenit 4 dhe 9 të ligjit nr.9121, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar

Udhëzim nr. 4, datë 13.02.2020 “Për praktikat më të mira për kryerjen e procedurave në lidhje me zbatimin e nenit 4 dhe 9 të ligjit nr.9121, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar”
Download
13 Shkurt, 2020

Mbi dëmet që shkaktohen dhe veprimet që ndërmerren kur shkelen dispozitat e Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar

Udhëzues nr. 3, datë 26.06.2019 “Mbi dëmet që shkaktohen dhe veprimet që ndërmerren kur shkelen dispozitat e Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar”
Download
26 Qershor, 2019

Për zbatimin e rregullave të konkurrencës në vlerësimin e marrëveshjeve të aksesit në sektorin e telekomunikacionit

Udhëzim nr. 2, datë 20.12.2018 “Për zbatimin e rregullave të konkurrencës në vlerësimin e marrëveshjeve të aksesit në sektorin e telekomunikacionit”
Download
21 Dhjetor, 2018

Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet

Udhëzim Nr. 1, datë 25.06.2018 “Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet”
Download
11 Korrik, 2018

Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve

Udhëzim “Mbi procedurat e thjeshtuara për trajtimin e disa përqendrimeve.”
Download
8 Qershor, 2016

Programi i Lehtësimit nga Gjobat

Programi i Lehtësimit nga Gjobat
Download
5 Shkurt, 2016