Formular i aplikimit për lehtësim nga gjobat

Këtu do të gjeni formularin për tu plotësuar nga palët për rastet e aplikimin për lehtësim nga gjobat …
Download
24 Nëntor, 2015

Model i faturës për arkëtim

Model i faturës për arkëtim në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Financave nr.19 datë 20.05.2010, nr. prot. 5808 date 20.05.2010, “Për perdorimin e Faturës për arkëtim”.
Download
20 Maj, 2010

Formular i Ankesës

Formular i Ankesës
Download
27 Korrik, 2009

Formular i thjeshtuar i njoftimit të përqendrimeve

Formular i thjeshtuar i njoftimit të përqendrimeve
Download
3 Korrik, 2008

Formular i plotë i njoftimit të përqendrimeve

Formular i plotë i njoftimit të përqendrimeve

Formular për njoftimin e marrëveshjeve

Ketu gjeni formularin me informacionet perkatese qe duhet te paraqisin palet perfshirese ne nje marrëveshje…
Download
23 Nëntor, 2007