Organizimi i Autoritetit

KOMISIONI I KONKURRENCËS
Anëtar / Zv. Kryetar i Komisionit
Anëtar i Komisionit
KABINETI I KRYETARIT TË KOMISIONIT
SEKRETARIATI
Sekretar i Përgjithshëm
Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregjeve Prodhuese
Drejtoria e Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit / JoProdhuese
Drejtoria e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
Drejtoria Juridike, Integrimit dhe e Çështjeve Gjyqësore
Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit
Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Buxhetit
Specialist Finance dhe Buxheti
Specialist Burime Njerëzore
Specialist Arkiv/Dokumentacioni
Punonjës Pastrimi
Sektori i Komunikimit
Përgjegjës Sektori